ŽPSV a.s. Čaňa, Osloboditeľov 127, Čaňa +421 55 6999 528, +421 55 6999 491 zpsv@zpsv.sk
 
ŽPSV a.s. Čaňa
 
 
ŽPSV a.s.
Čaňa
 

ProfilPozadie

ŽPSV a.s. Čaňa je nástupcom jedného zo závodov štátneho podniku „Prumyslová výroba dopravného stavebnictví“ so sídlom v Prahe s celoštátnou pôsobnosťou v bývalej ČSR, ktorej vznik sa datuje od roku 1953. Jeho hlavnou náplňou bola ťažba a výroba železničných štrkov, štrkopieskov a od roku 1955 aj betonárska výroba.

Vyrábame a dodávame betónové výrobky:

 • železničné podvaly SB-8P, BP-3V, BP-3S, BP-3K, BP-4, BP-4R
 • podvaly pre dopravné podniky SB-6DP(rozchod 1435mm), SB-8B(rozchod 1000mm a 1435mm), 
 • šachtové a studničné betónové skruže, dná 
 • cestné panely, cestné obrubníky 
 • železničné a stavebné ihlanové pilóty 
 • šalovacie dielce 
 • chodníkové dosky a obrubníky 
 • polovegetačné tvárnice 
 • káblové žlaby a poklopy KŽ-2, TK1, TK2, T2N 
 • nástupištné hrany L-100
 • priekopové a odvodňovacie tvárnice, vodomerné šachty 
 • betónové výrobky na základe návrhu zákazníka 
 • TRANSPORT BETÓN C12/15, C16/20, C25/30 /domiešavač s pásom, domiešavač PUMI/

Autodoprava

 • odvoz výrobkov /nákladné vozidlo Volvo+hydraulické rameno, nákladné vozidlo Volvo + príves/
Profil
Profil

O spoločnosti

Hlavnou náplňou ŽPSV a.s. Čaňa je výroba železničných podvalov z predpätého betónu, betónových prefabrikátov a čersvého betónu (transportbetónu).

V roku 1962 sa sídlo podniku presťahovalo z Prahy do Uh. Ostrohu, ale už z názvom „Železničná priemyselná stavebná výroba“, ktorá sa stala súčasťou VHJ Železničné stavebníctvo Bratislava. Jedným zo závodov bol aj závod Čaňa s produkciou výroby železničných štrkov a betónovej prefabrikácie, hlavne výrobou priečnych železobetónových podvalov.

V roku 1992 v prvej vlne privatizácie vzniká Železničná priemyselná stavebná výroba Uherský Ostroh a.s. a následne po rozdelení ČSFR vzniká ŽPSV Uherský Ostroh a.s.- podnikateľské stredisko Čaňa ako zahraničná zložka s daňovou subjektivitou v Slovenskej republike. V roku 1995 vzniká ŽPSV a.s. Čaňa ako samostatný právny subjekt v SR.

Spoluvlastníkmi spoločnosti ŽPSV a.s. Čaňa sú s majetkovým podielom ŽPSV Uherský Ostroh a.s. (61 780 akcií, 58,97%) a ŽSR Bratislava (43 040 akcií, 41,06%).

Spoločnosť od roku 2001 aplikuje a má zavedený systém manažérstva kvality (SMQ) podľa normy ISO 9001. V roku 2007 spoločnosť ŽPSV a.s. Čaňa úspešne zaviedla systém environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy ISO 14001. V závere roku 2009  bol vykonaný kombinovaný audit certifikačnou spoločnosťou CERTICOM, výsledkom ktorého bolo vydanie certifikátu pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS)  podľa normy STN OHSAS 18001:2008 a obhájenie oboch manažérskych systémov SMQ a EMS. Integrovaný manažérsky systém je aplikovaný vo výrobnom procese.

ŽPSV a.s. Čaňa pokračuje v hlavnom predmete činnosti a to výrobou a dodávkou priečnych železobetónových podvalov na slovenský trh. V súčasnosti pre trate ŽSR vyrába betónové podvaly pre rozchod 1435mm SB-8P, BP-3V, ich rôzne modifikácie po zmenách tvarovacích dosiek BP-3S, BP-3K a pre rozchod 1520mm sú to podvaly BP-4, BP-4R. Pre električkové trate spoločnosť vyrába podval SB-8B z rozchodom 1000mm a podval SB-6DP pre rozchod 1435mm. Súčasťou výrobného procesu v spoločnosti ŽPSV a.s. Čaňa je aj predmontáž podvalov, t.j. podvaly sa na slovenský trh dodávajú kompletne vystrojené.

Medzi vedľajšie výrobné procesy patrí výroba betónových výrobkov a šachtový program, ktoré sa realizujú vo výrobnej hale DBV a výrobnej hale betónových skruží a dien.

Certifikáty

Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty